Planer

Se Helsingør Kommunes planer for blandt andet biodiversitet, demens og klimaet.

Beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplan fra Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt

Beredskabsplan fra Center for Børn, Unge og Familier

Bemærk beredskabsplanerne er til medarbejdere i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er forpligtiget til at offentliggøre planerne.

Helsingør Kommune vil gøre en ekstra indsats for naturen for at få højere biodiversitet. Der er en stærk tilbagegang af arter, og nogle af de arter, der tidligere var almindelige, er nu sjældne både i Danmark og på verdensplan. Måske har du selv bemærket, at der er færre insekter på forruden efter en køretur end tidligere? Vores biodiversitetsplan skal blandt andet være med til at sikre sjældne arters overlevelse, så de kommende generationer også kan få glæde af en mangfoldig natur.

Planen bruges som et arbejdsredskab for medarbejdere i Center for By, Land og Vand, men alle borgere, foreninger og drifts- og forsyningsselskaber kan finde inspiration til hvordan man kan styrke biodiversiteten i naturområder, haver, vejrabatter, andre grønne arealer mv.

Du kan læse om den generelle nedgang i biodiversitet, nogle af årsagerne til nedgangen, hvorfor og hvordan vi bruger naturpleje, lovgivning på naturområdet, nogle af de værdifulde kommunale og private arealer i Helsingør Kommune, vores indsatser og hvad du selv kan gøre. 

Læs Helsingør Kommunes Biodiversitetsplan

Helsingør Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Læs indsatsplanen

Byrådet har vedtaget Plan for Cirkulær Økonomi 2023-2034, fordi Helsingør Kommune ønsker at bane vejen for en cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi er en økonomisk model baseret på bæredygtighed. I en cirkulær økonomi holdes produkter og materialer i kredsløb. Dette begrænser forbruget af jomfruelige råstoffer og produktionen af affald.

Planen har fokus på affaldsminimering og direkte genbrug samt mere og bedre genanvendelse. Planen indeholder en række initiativer rettet mod borgere, erhverv samt kommunen selv.

Link til Plan for Cirkulær Økonomi

Helsingør skal være en sund og trafiksikker kommune; en kommune, hvor der er gode muligheder for at bevæge sig i det offentlige rum og for at kunne dyrke motion som en del af den daglige transport - både for voksne på vej til arbejde og for børn på vej i skole. Derfor har Helsingør Kommune udarbejdet flere cykelplaner.

Cyklistplan 2020-2030

Byrådet har vedtaget en revideret Klimatilpasningsplan 2021-2033 for Helsingør Kommune.

Klimatilpasningsplanen indeholder en beskrivelse af risikobilledet for Helsingør Kommune, i et klima under forandring, baseret på de nyeste nationale og lokale data. Planen rummer desuden en beskrivelse af hvilke tiltag, der allerede er i gang i kommunen og en handlingsplan for, hvor der bør ske indsatser fremover. Endelig indeholder klimatilpasningsplanen en række mål for klimatilpasningen, der skal være med til at sikre koordinering på tværs, synergieffekter, grønne løsninger og inddragelse af borgerne.

Samlet set angiver klimatilpasningsplanen Helsingør Kommunes overordnede rammer og mål for kommunens klimatilpasningsindsats.

Helsingør Kommune arbejder sideløbende med en række andre klimaindsatser, der bl.a. drejer sig om reduktion af CO. Disse indsatser kan du læse mere om i Helsingør Kommunes Klimaplan.

Hent Klimatilpasningsplanen

Klar til klimakamp (Helsingør Kommune, 2017) og på Forsyning Helsingørs hjemmeside kan du finde inspiration til, hvordan du som grundejer ruster dig til et klima med mere vind, voldsommere regnskyl og stigende vandstand i havene. Bliv klogere på blandt andet lokal afledning af regnvand (LAR) og lokal udnyttelse af regnvand (LUR). Det kan gavne både kloaksystemet og miljøet på din grund. 

Det er Byrådets ønske, at mobilitetsplanen vil fungere som inspiration, baggrundsviden og fælles reference for alle, der kan se perspektiverne i at arbejde med mobilitet som en af løftestængerne til at skabe Nordsjællands mest attraktive kommune for familier og virksomheder.

Mobilitetsplan 2015-2020

 

Helsingør Kommune har ført en aktiv klimapolitik igennem mere end 10 år. Med den nye Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020-2030 (dec. 2019) styrker Helsingør Kommune sin indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser. Vi vil samtidig sikre, at vi har en varieret natur, træffe bæredygtige valg og forberede os på fremtidens klimaforandringer. Det overordnede mål for klimaindsatsen er at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr borger pr år i 2030 og blive CO2-neutral i 2045.

Læs Plan for Klima og Bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030

Få et hurtigt overblik over Plan for Klima og Bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030

Tilslutning til Parisaftalen og C40s Climate Action Planning Framework

Byrådet godkendte den 30. november 2020 et tillæg til Plan for Klima og Bæredygtighedsplan 2020-2030, der beskriver Helsingør Kommune tilslutning til Paris-aftalens klimamål.

Læs Bilag til Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Virkemiddelkatalog med forslag til lokale klimaindsatser

Virkemiddelkataloget beskriver 54 lokale initiativer der kan understøtte klima- og bæredygtighedsplanens målsætninger. Virkemiddelbeskrivelserne er ligelig fordelt mellem temaerne:

  • Energi.
  • Transport.
  • Bæredygtige byer.

Virkemiddelkataloget er primært målrettet Byrådet i Helsingør Kommune og er et redskab til brug ved budgetforhandlinger og udmøntning af midler. Kataloget er et resultat af arbejdet i Helsingør Kommunes Klimaudvalg, et midlertidigt udvalg bestående af interesseorganisationer, foreninger, byrådspolitikere, eksperter og samarbejdspartnere.

Læs Virkemiddelkataloget fra Klimaudvalget

Forlængelse af reduktionsstien frem mod 2045

Med byrådets vedtagelse af Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 har Helsingør Kommune forpligtiget sig til at skulle være CO2-neutrale i 2045. Ea Energianalyse har bistået med beregninger, der kan dokumentere, hvordan en forlængelse af klimaplanens reduktionssti realistisk kan se ud frem til 2045. Der er sket en markant ændring i den nationale politiske virkelighed med regeringens målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Dette bliver udmøntet i mere fordelagtige rammebetingelser for Helsingør Kommunes eget arbejde med at reducere CO2. Den største omstillingsopgave for Helsingør Kommune er transportsektoren, og det er også her en væsentlig restmængde af CO2-udledninger ligger. Det skyldes, at kommunen er begrænset af, at omstillingen af transportsektoren i høj grad er nationalt funderet, og derfor i stort omfang følger den nationale politik. Helsingør Kommune kan samlet set godt nå i målet om at være CO2-neutral i 2045, men det kan være nødvendigt at anvende carbon-offsetting, for at imødekomme en mindre restudledning i 2045.

Læs notat om forlængelse af reduktionsstien frem mod 2045

Helsingør Kommunes spildevandsplan beskriver håndtering af spildevand og overfladevand i kommunen.

Den 24. september 2012 vedtog Byrådet Helsingør Kommunes Spildevandsplan, der gælder fra 2012 til 2026.

Spildevandsplanen beskriver, status og planer for hvordan spildevand og overfladevand håndteres i kommunen. 

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen inddrager et nyt erhvervsområde i Helsingør Kommunes kloakopland SN 3 og fritager en del af kloakopland SN 3 fra tilslutningspligt. Tillægget blev vedtaget den 29. marts 2016.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen ændrer status fra "planlagt kloakeret" til "Åben land" for seks områder i kommunen. Det betyder, at der ikke kloakeres, og at spildevand skal håndteres lokalt. Tillægget blev vedtaget den 19. september 2016.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen inddrager et nyt boligområde i Helsingør Kommunes kloakopland HO 17. Tillægget blev vedtaget den 31. oktober 2016.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen inddrager et nyt område i Helsingør Kommunes kloakopland HE 10. Tillægget blev vedtaget den 19. juni 2017.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen ændrer status fra "fælleskloakeret" til "fælleskloakeret med delvis separering" i kloakopland Å 4. Tillægget blev vedtaget den 15. august 2017.

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen giver mulighed for nedsivning af overfladevand i det separatkloakerede kloakopland HE 24. Tillægget blev vedtaget den 27. november 2017.

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen inddrager et nyt boligområde i spildevandsplanen. Området spildevandskloakeres. Kloakoplandet benævnes E 30.

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplanen giver mulighed for at etablere en havledning til Øresund. Tillægget blev vedtaget den 26. november 2018.

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplanen ændrer status fra "fælleskloakeret" til "separtkloakeret" i en del af det tidligere Espergærde Erhvervsområde (opland E31). Samtidig giver det mulighed for nedsivning af overfladevand i kloakopland E20 og E31.

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplanen inddrager et nyt område i Helsingør Kommunes kloakopland E 29. Tillægget blev vedtaget den 17. december 2018.

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplanen giver mulighed for nedsivning af overfladevand i det separatkloakerede kloakopland HE 37. Tillægget blev vedtaget den 26. oktober 2020.

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplanen inddrager et nyt boligområde (Julianelund) i spildevandsplanen. Området spildevandskloakeres. Kloakoplandet benævnes RØR 5. Tillægget blev vedtaget den 26. september 2022.

Se Spildevandsplanens bilag.

Spildevandplanens kort kan ses på de digitale kort.

Tilgængelighedsplanen sætter rammerne for Helsingør Kommunes arbejde med tilgængelighed i byrum og naturområder.

Læs Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder (pdf-fil)

Helsingør Kommune har en dialoggruppe om tilgængelighed med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Fodgængerforbund, Seniorrådet samt administrationen.

Læs om dialoggruppens arbejde

Et stærkt kultur-, idræts-, og foreningsliv er et væsentligt omdrejningspunkt for et velfungerende lokalsamfund. Det er her, vi finder fællesskaber og venskaber for livet, og her vi føjer nye erkendelser og oplevelser til vores verdensbillede og hverdagsliv.

Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidsudvalg har igangsat en udviklingsplan for fremtidens faciliteter og fysiske rammer på idræts- og fritidsområdet. Det skal sikre, at der er gode muligheder for et aktivt liv i alle dele af kommunen for nuværende og kommende generationer af helsingoranere.

Udvikling og nytænkning

Udviklingsplanen skal:

  • Kortlægge facilitetsmæssige udviklingsmuligheder, der kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet.
  • Komme med konkrete forslag på facilitetsudvikling i by- og landområder, herunder understøttende tiltag og præsentation af eksisterende faciliteter.
  • Kortlægge muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse og udvikling af idræt- og fritidsfaciliteter i forhold til foreninger, andre brugergrupper og borgernes behov.

Den samlede udviklingsplan blev godkendt af Idræts- og Fritidsudvalget den 7. december 2022. Udviklingsplanen fungerer som et politisk udviklings- og styringsredskab, som Idræts- og Fritidsudvalget kan bruge til fremtidige prioriteringer af anlægsønsker.
 
Alle lokalområder i Helsingør Kommune er blevet undersøgt. Både borgere, foreninger, aftenskoler og spejdere har fået mulighed for at bidrage med ønsker og behov til nye idræts- og fritidsfaciliteter i deres lokalområde. Udviklingsplanen indeholder en række behovsforslag for hvert lokalområde og et bilag med alle indkomne forslag fra spørgeskemaer og workshops.

Læs samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

Byrådet har vedtaget en vandforsyningsplan for Helsingør Kommune, som gælder fra 2019 og frem til 2030. Formålet med planen er at opstille de planmæssige rammer for en robust og stabil forsyning af godt og tilstrækkelig drikke- og brugsvand til alle borgere, virksomheder og institutioner i Helsingør Kommune. Der er lagt vægt på 3 centrale temaer:

  1. Produktion og levering af drikkevand.
  2. Bæredygtig vandindvinding.
  3. Drikkevandets- og grundvandets kvalitet. 

Læs Vandforsyningsplanen

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk