Farligt affald

Farligt affald i Helsingør Kommune

Du har selv ansvar for, at farligt affald ikke havner de forkerte steder. Kommunen vejleder om håndteringen af affaldet, og hvordan du kan skaffe dig af med det.

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer, bestille beholdere mv.

Læs mere om håndtering af affald.

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer.

Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Du kan læse om håndteringen af olietanke i artiklen 'Olietanke'.

Elektronikaffald indeholder både værdifulde ressourcer, fx guld, sølv og kobber og miljøskadelige stoffer, fx kviksølv, bly og brommerede flammehæmmere. Du skal derfor aflevere elektronikaffald til kommunes indsamlingsordning i stedet for at smide det i skraldespanden.

Kommunen sørger for, at affaldet bliver sendt videre til miljøbehandling. Her tages de skadelige stoffer ud og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. Hvis du derimod smider elektronikaffald i skraldespanden, går de værdifulde ressourcer tabt, og der er risiko for, at de skadelige stoffer spredes til miljøet.

Lyskilder er også elektronikprodukter. Alle lyskilder, herunder bl.a. sparepærer og LED-pærer afleveres til genanvendelse som en særskilt lyskilde-fraktion sammen med lysstofrør. Du skal aflevere lyskilderne til kommunens indsamlingsordning. I nogle kommuner skal sparepærer afleveres som farligt affald.

Hvis du vil vide mere om elektronikaffald, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen.

Batterier kan indeholde giftige stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium, der forurener miljøet. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes.

Du må derfor ikke smide batterier ud med almindeligt affald. I stedet skal du aflevere dine brugte batterier.

Du kan få mere at vide om indsamlingsordninger og genbrugspladser hos kommunen.

Bilbatterier indeholder meget bly, der forurener miljøet.

Du kan gratis aflevere brugte bilbatterier på bilværksteder, tankstationer, hos bilforhandlere og i forretninger, der handler med biludstyr. Du kan også aflevere dem på kommunens modtageplads for farligt affald.

Du kan få mere at vide om aflevering af bilbatterier på ReturBats hjemmeside, hvor du også kan se en liste over registrerede indsamlere. Du kan desuden få mere at vide hos kommunen.

Hvis du vil klage over kommunens indsamling af farligt affald, kan du henvende dig til kommunen.

Du skal bruge kommunens digitale selvbetjening til fx at meddele uafhentet affald. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Kommunens afgørelser kan ikke påklages til anden myndighed.

Du kan se de gældende love og regler om farligt affald i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for indsamling og håndtering af farligt affald er reguleret i 'Bekendtgørelse om affald'.

Reglerne for håndtering af elektronisk affald er reguleret i 'Elektronikaffaldsbekendtgørelsen'.

Reglerne for håndtering af kemikalier er reguleret i 'Kemikalieloven'.

Indhold fra borger.dk

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.